τείχος

τείχος
το (крепостная) стена

➖τά τείχη — городские, крепостные стены;
➖σινικόν ~ — китайская стена

#греческий словарь

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Γρηγόριος Θεολόγος - Ὕµνος εἰς Χριστὸν µετὰ τὴν σιωπὴν (ἐν τῷ Πάσχα)

«Σήµερον ἐκ νεκύων Χριστὸς µέγας, οἷσιν ἐµίχθη,
Ἔγρετο, καὶ θανάτου κέντρον ἀπεσκέδασε.
Καὶ ζοφεροὺς πυλεῶνας ἀµειδήτου ἀΐδαο
Ῥήξατο, καὶ ψυχαῖς δῶκεν ἐλευθερίην.

Σήµερον ἐκ τύµβοιο θορὼν, µερόπεσσι φαάνθη,
Οἷς γένεθ᾽, οἷσι θάνεν, οἷς ἔγρετι ἐκ νεκύων,
Ὥς κε παλιγγενέες τε καὶ ἐκ θανάτοιο φυγόντες,
Σοὶ συναειρώµεσθ᾽ ἔνθεν ἀνερχοµένῳ.

Σήµερον αἰγλήεις σε µέγας χορὸς ἀµφιγέγηθεν
Ἀγγελικός, µέλπων ὕµνον ἐπιστέφιον.
Σήµερον ἦχον ἔπνευσα, µεµυκότα χείλεα σιγιῆ
Λύσας, ἀλλὰ µ᾽ ἔχεις ὑµνοπόλον κιθάρην.

Νῷ νόον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ Λόγον· αὐτὰρ ἔπειτα
Ῥέξω καὶ µεγάλῳ Πνεύµατι, ἢν ἐθέλῃ».

----

Песнь Христу после безмолвия в Пасху (Григорий Богослов)

«В сей день великий Христос воззван от мертвецев, к которым приложился.
В сей день отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам.

В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для которых родился, умер и возбужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, восхищены были с Тобою восходящим.

В сей день светозарный и великий ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь.
В сей день и я, разрешив уста от молчания, вознес громкий глас, и вот стал я гуслями, чтобы славословить Тебя.

Уму разверз я внутренность ума и Слову — слово; а потом, если угодно, разверзу и великому Духу».

#Пасха Христова #Воскресение Христово

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτ

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному. Кресту́ твоему́ покланя́емся, Христе́, и Свято́е Воскресе́ние твое́ пое́мъ и сла́вимъ, ты бо еси́ Богъ нашъ, ра́зве тебе́ ино́го не зна́емъ, и́мя твое́ имену́емъ. прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, се бо прии́де Кресто́мъ ра́дость всему́ ми́ру. всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́мъ Воскре́сение его́, распя́тие бо претерпе́въ, сме́ртию сме́рть разруши́.

#Пасха Христова #Воскресение Христово

ψωμί, το - хлеб;

ψωμί, το - хлеб;

➖ ψωμί σιταρένιο — пшеничный хлеб;
➖ άσπρο ψωμί — белый хлеб;
➖ μαύρο ψωμί — чёрный хлеб;
➖ μπαγιάτικο ψωμί — чёрствый хлеб;
➖ ένα κομμάτι ψωμί — ломоть или кусочек хлеба;
➖ ψωμί μονό — ока хлеба;
➖ ψωμί διπλό — два ока хлеба;

#греческий словарь
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit