Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά!

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά!

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον Ἦχος γ'
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

-----

Тропарь, глас 4:
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе.

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.

#рождество

ηλεκτροσυγκολλητής, ο - электросварщик

ηλεκτροσυγκολλητής, ο - электросварщик

#греческий словарь

γαλακτοκομικά - молочные продукты

γαλακτοκομικά - молочные продукты

βούτυρο - масло
γιαούρτι - йогурт
κρέμα - сливки
τυρί - сыр
καϊμάκι - сливки
μαργαρίνη - маргарин
κρέμα γάλακτος - сметана
αϊράνι - айран
κεφίρ - кефир
ξινόγαλο - простокваша
τυρόπηγμα - творог
ορός γάλακτος - молочная сыворотка

#греческий словарь

Греческо-русский медико-ветеринарный словарь

Греческо-русский медико-ветеринарный словарь

прислал [id184868440|Jevgenij Sinegolovnik]

λεόνουρος ο καρδιακός - пустырник сердечный (Leonurus cardiaca)
η πλευροπνευμονία - плевропневмония
-αιμοφιλική - гемофилёзная
-βακτηριολογική - бактериальная
νόσος του αναπνευστικού - болезнь органов дыхания
οφειλόμενη σε ακτινοβάκιλλο - вызванная актинобациллой
η λοίμωξη -инфекция
λανθάνουσα μορφή - скрытая форма болезни
ζώα αναπαραγωγής - воспроизводство животных, разведение животных
λοιμώδης αποβολή - энзоотический аборт (репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС))
μετάδοση μέσω σταγονιδίων - передача воздушно-капельным путём
ρινικές εκκρίσεις - носовые истечения
πυκνότητα του πληθυσμού - плотность посадки (животных)
η ασθένεια - болезнь
μπορεί να εκδηλωθεί - может проявляться
σε όλες τις ηλικίες - во всех возрастных категориях
το χρονικό διάστημα - временной промежуток
η μόλυνση - заражение
πλευρίτιδα - плеврит
η χοιρομητέρα — свиноматка
το εμβόλιο — прививка
εμβόλιο διφθερίτιδας — прививка против дифтерии
εμβόλιο τετάνου — прививка против столбняка
εμβόλιο κοκκύτη — прививка против коклюша
εμβόλιο πολιομυελίτιδας — прививка против полиомиелита
εμβόλιο αιμόφιλου της ινφλουέντσας — b — прививка против гемофильной
инфекции типа b
εμβόλιο ηπατίτιδας Β — прививка против гепатита B
εμβόλιο ιλαράς — прививка против кориεμβόλιο παρωτίτιδας — прививка против паротита
εμβόλιο ερυθράς — прививка против краснухи
φυματινική δοκιμασία — реакция Манту
εμβόλιο φυματίωσης — прививка против туберкулёза
εμβόλιο Ανεμευλογιάς — прививка против ветряной оспы
εμβόλιο Κίτρινου πυρετού — прививка против жёлтой лихорадки
εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου — прививка против пневмококковой инфекции
εμβόλιο Λύσσας — прививка против бешенства
ένεση - укол, инъекция
κάνω ένεση - делать укол, инъекцию
αγέλη των γουρουνιών - стадо свиней
το αντίδοτο - противоядие
ανορεξία - отсутствие аппетита
ανοξαιμία - кислородное голодание
μυαλγία - мышечная боль
πολλακιουρία - выделение небольшого количества мочи
πολυουρία - выделение большого количества мочи
σοβαρή φλεγμονή - тяжёлое воспаление
συμφύσεις - спайки
θωρακική κοιλότητα - грудная полость
συμπτώματα - симптомы, клинические признаки
υπεροξεία μορφή - сверхострая форма течения болезни
υποξεία μορφή - подострая форма течения болезни
εκδήλωση της νόσου, εμφάνιση της νόσου - проявление болезни
στάση καθισμένου σκύλου - поза сидячей собаки
άρνηση τροφής - отказ от корма, отказ от пищи
θερμοκρασία μέχρι - температура до
ισχυρή γενική κατάπτωση - сильное общее угнетение
ιώδεις μεταχρωματισμοί στην επιδερμίδα - фиолетовое окрашивание эпидермиса
ρινορραγία - кровотечение из носаδύσπνοια - одышка
αναπνοή από το στόμα - дыхание через рот
χρόνια μορφή - хроническая форма болезни
λοίμωξης - инфекция
χαμηλός πυρετός - субфебрильная лихорадка
λίγος βήχας - слабо выраженный кашель
ωχρά ζώα - бледные животные
όχι καλά ανεπτυγμένο - слабо выражено
απομόνωση των ζώων - стремление животных к уединению
σημάδια - признаки, симптомы
εξαπλώνεται πολύ αργά - распространяется очень медленно
απώλείες μέχρι 10% - падёж до 10%
θνησιμότητα — смертность
δεν θεραπεύεται - не излечивается
παθογόνο μικρόβιο - болезнетворный микроорганизм
εκδηλώνεται κατά καιρούς - иногда проявляется
χοιροστάσιο - свинарник
καταστάση στρες - ситуация стресса, стрессовое состояние
μηχανισμός εκκίνησης - пусковой механизм (болезни)
κοιλιακή κοιλότητα - брюшная полость
πυελική κοιλότητα - тазовая полость
απόστημα - абсцесс
σπυρί - абсцесс, прыщ
ακετονουρία - ацетонурия, появление в моче излишнего количества кетоновых
тел
αχλωρυδρία - ахлоргидрия, отсутствие соляной кислоты в желудочном соке
οξέωση - ацидоз, смещение pH крови в сторону увеличения кислотности
ανθεκτικός στα οξέα - кислотоустойчивая (бактерия)
λεμφοκυτταρική - лимофцитарная
μυελογενής - миелогенная (вызванная гранулоцитами)αδενίτις - аденит, воспаление железы
λιπώδης ιστός - жировая ткань
λιπουρία - выделение жира с мочой
φλοιός επινεφριδίων - кора надпочечников
επινεφριδιακό κορτικοειδές - адренокортикоиды, гормоны коры надпочечников
αδρεναλίνη - адреналин
αδρεναλινεργικός - чувствительный к адреналину, адренергический
φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη - адренокортикотропный гормон
προσροφώ - адсорбировать
απορροφώ - адсорбировать
προσάγων - приносящий, афферентный
προσαγωγός - приносящий, афферентный
συγκόλληση - агглютинация
ακοκκιοκύτταρα - агранулоциты (лимфоциты и моноциты)
λευκωματίνη - альбумин
λευκωματουρία - альбуминурия, выделение альбумина с мочой
αλδοστερόνη - альдостерон
αλγεινός - болезненный
οδυνηρός — болезненный
πεπτικό σύστημα - желудочно-кишечный тракт, пищеварительная система
αλκαλικός - щелочной
αλλεργία - аллергия
κυψελιδικός - альвеолярный
κυψελίδα - альвеола
αμνίον - амнион
ακρωτηριασμός - ампутация
αμυλάση — амилаза
αναδιψία - сильная жажда, полидипсия
αναερόβιος - анаэробная
αναλγησία - обезболиваниеαναλγητικό - обезболивающее
αναφυλακτικό σοκ - анафилактический шок
ανάπλαση - потеря дифференциации клеток, анаплазия
αναστόμωση - соединение между двумя трубчатыми органами, анастомоз
ανατομικός - анатомический
ανατομία - анатомия
αγκωνιαίος - локтевая мышца
ανδρογόνο - андроген
αναιμία - недостаток эритроцитов или гемоглобина в крови, анемия
αναισθητικό - средство для обезболивания, анестетик
αναισθητοποιώ - обезболивать
αγγειοστένωση - сужение кровеносного сосуда
ανιδρωσία - патологическое невыделение пота, ангидроз
ανισοκύττωση - наличие эритроцитов размером больше или меньше нормы,
анизоцитоз
στένωση ή ατρησία της ουρήθρας - сужение или заращение мочеиспускательного
канала
ανωμαλία - отклонение от нормы, аномалия
ανορεξία - отсутствие аппетита
ανοσμία - потеря обоняния
ανοσφρησία - потеря обоняния
πλημμελής σχηματισμός του οστού - недостаточное окостенение, нарушение
окостенения
παρόμοια κλινική εικόνα - сходная клиническая картина
ασθένειες του πνεύμονα - болезни лёгких
σύγχυση - путаница (при постановке диагноза)
ερυθρά των χοίρων - рожа свиней
στρεπτοκοκκινή σηψαιμία - стрептококковая септицемия
πανώλη των χοίρων - чума свиней
ανοξαιμία - недостаток кислорода в кровиανοξία - недостаток кислорода в тканях тела
προγεννητικός - дородовый
αντιβακτηριακός - антибактериальный
αντιβιοτικό - антибиотик
αντίσωμα — антитело
οστεοαρθρίτιδα - остеоартроз
σπονδυλωτό - позвоночное животное
χορήγηση αντιβιοτικών - введение антибиотиков
τετρακυκλίνη - тетрациклин
αμοξυκιλίνη - амоксициллин
άρρωστα ζώα - больные животные
θεραπεία — лечение
φάρμακο - лекарство
χορήγηση φαρμάκων με τη τροφή - введение лекарств с кормом
χορήγηση από το στόμα - введение через рот, пероральное введение
ακετυλσαλικυλικό οξύ - ацетилсалициловая кислота, аспирин
ελαττώνει τον πυρετό - снижает повышенную температуру тела
πόνος — боль
πρόσληψη τροφής - потребление корма
διάδοση της ΑΠΠ - распространение АПП (актинобациллёзной
плевропневмонии)
προϋποθέσεις για την θεραπεία - условия нужные для лечения
σωστή δοσολογία - точная дозировка
προληπτικά μέσα - профилактические мероприятия
παρεμπόδιση - препятствование, предотвращение
οργανισμός - организм
συνθήκες περιβάλλοντος καί διατήρησης - условия среды и содержания
υγιεινή διατροφή - здоровое питание
προληπτικός εμβολιασμός - профилактическая прививка
παράγοντες στρες - стресс-факторыκαταπόνηση των ζώων - нагрузка на животных
χοιροστάσιο — свинарник
αντιθρομβωτικό - противосвёртывающее, антикоагулянт
αντιγόνο - антиген
αντιφλεγμονώδες - противовоспалительный (например, эффект)
αντιφλεγμονικός - противовоспалительное (средство)
αντιπυρετικό - жаропонижающее
αντισηπτικός — антисептический
αντισπασμωδικός - антиспастический, спазмолитический
αντισπασμωδικό φάρμακο - антиспастическое, спазмолитическое лекарство
αντιτοξίνη - антитоксин (против токсинов мироорганизмов)
φάρμακο εναντίον ιών - противовирусный препарат
πρωκτός - анус
έδρα - анус
άγχος - беспокойство, тревожность
αορτή - аорта
αορτική βαλβίδα - аортальный клапан
απάθεια - безразличие, апатия
κορυφή - верхушка
αφωνία - потеря голоса
άπνοια - апноэ, остановка дыхания
αποπληξία - апоплексический удар
αφθώδης στοματίτιδα - афтозный стоматит
αρρυθμία - аритмия
αρτηριακή αναστόμωση - артериальный анастомоз
αρτηριακή υπέρταση - артериальная гипертензия, повышенное кровяное давление в артериях
αρτηρίδιο - артериола, маленькая артерия
αρτηριοσκλήρωση - артериосклероз
αρτηρία - артерия
ουρική αρθρίτιδα - подагра, одна из форм мочекислого диатеза
αρθρίτιδα - артрит
αρθροπάθεια - болезнь суставов, артропатия
αρθρικός χόνδρος - суставной хрящ
άρθρωση - сустав
αρθραλγία - боль в суставах, артралгия
ανιόν κόλο - восходящая ободочная кишка
ασκίτης - асцит, водянка брюшной полости
αναρρόφηση - аспирация (жидкости с помощью иглы)
ασπιρίνη - аспирин
ασθένεια - астения, слабость
εξασθένηση - изнурение, слабость
αδυναμία - слабость, худоба
αταξία - беспорядочные движения, нарушение координации движений
ατελεκτασία - спадение доли лёгкого
αθηροσκλήρωση - атеросклероз
φάρμακο βήχα - противокашлевой препарат
βήχας - кашель
ψεκάζω - распылять
ψεκαστήρας - распылитель, отпрыскиватель
εξαερώνω — распылять
κολποκοιλιακός κόμβος - предсердно-желудочковый узел
ατροφία - уменьшение размера органа или ткани со снижением функции
ατροπίνη - атропин
έξω ακουστικός πόρος - наружный слуховой проходπτερύγιο ωτός - ушная раковина
ακρόαση - аускультация, выслушивание
αυτοαντίσωμα - аутоантитело
αυτοάνοση ασθένεια - аутоиммунная болезнь
αυτόνομο νευρικό σύστημα - автономная нервная система
αυτoψία - вскрытие трупа
νεκροψία - вскрытие трупа
μασχάλη - подмышечная впадина
μασχαλιαία κοιλότητα - подмышечная впадина
άξονας - ось тела или отросток нейрона
αζωοσπερμία - азооспермия, отсутствие сперматозоидов в сперме
άζωτο - азот

#новогреческий язык
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit