Новогреческий словарь


βγάζω

βγάζω
(αόρ. έβγαλα) 1) вынимать, вытаскивать; вычерпывать (воду); извлекать (тж. перен.);
          βγάζω τό σπαθί από τή θήκη του — вынимать шпагу из пожен;
          βγάζω τό δόντι — удалять зуб;
          βγάζω έξω — а) выносить, вытаскивать, выводить; б) выгонять, прогонять, выставлять за дверь;
          βγάζω όφελος από κάτι — извлекать пользу (__из чего-л.__) ;
2) снимать, удалять;
          βγάζω τά ρουχα (τά παπούτσια) μου — снимать одежду (обувь) ;
          βγάζω τήν κρέμα — снимать, удалять сливки;
          βγάζω τά λέπια από τό ψάρι — чистить рыбу;
          βγάζω τό καράβι από τήν ξέρα — снимать судно с мели;
3) удалять, выводить; стирать;
          βγάζω τό λεκέ — выводить пятно;
4) выжимать, выдавливать;
          βγάζω λάδι — выжимать масло;
          βγάζω τό ζουμί από τό λεμόνι — выжимать сок из лимона;
5) копировать, делать, снимать копию;
          βγάζω αντίτυπο — отпечатать копию;
          βγάζω αντίγραφο — снимать копию;
          βγάζω κάποιον φωτογραφία — снимать, фотографировать кого-л.;
6) увольнять; отстранять, освобождать; исключать;
          βγάζω από τή θέση — снять с работы;
          βγάζω από τό προεδρείο (Πολιτικό Γραφείο) — выводить из состава президиума (политбюро) ;
          βγάλε με απ' τήν υποχρέωση — [phrase]избавь меня от этой обязанности[/phrase];
7) вывихнуть (сустав);
          έβγαλε τό πόδι του — [phrase]он вывихнул себе ногу[/phrase];
8) производить; создавать; выпускать;
          η περιοχή βγάζει σταφύλια — область производит много винограда;
          βγάζω καλό λάδι — производить хорошее масло;
          τό πολυτεχνείο βγάζει καλούς μηχανικούς — [phrase]политехнический институт выпускает хороших инженеров[/phrase];
9) давать, порождать;
          η τριανταφυλλιά έβγαλε μπουμπούκια — [phrase]роза дала бутон[/phrase];
          έβγαλε σπυριά στό πρόσωπο — [phrase]у него на лице появились прыщи[/phrase];
          η κλωσσα έβγαλε δέκα πουλιά — [phrase]наседка вывела десять цыплят[/phrase];
          έβγαλε καλά παιδιά — [phrase]он вырастил хороших детей[/phrase];
10) источать; выделять; выпускать;
          η λάμπα βγάζει καπνό — [phrase]лампа коптит[/phrase];
          βγάζει νερό ο τοίχος — [phrase]стена отсыревает[/phrase];
          βγάζω δάκρυα — а) плакать; б) слезиться;
          βγάζω φλέ(γ)ματα — отхаркивать мокроту;
          έβγαλε τίς βλογιές — [phrase]он заболел оспой[/phrase];
11) зарабатывать, добывать;
          βγάζω πολλά λεφτά — много зарабатывать;
          βγάζω τό ψωμί μου — зарабатывать на хлеб;
12) издавать (звук), произносить;
          βγάζω φωνή — кричать;
          δέν βγάζω ούτε άχνα — не проронить ни звука;
          βγάζω λόγο — произносить речь;
13) издавать, публиковать, выпускать;
          βγάζω εφημερίδα — издавать газету;
          βγάζω ανακοίνωση — делать объявление;
          βγάζω απόφαση — выносить решение, приговор;
14) выдвигать, продвигать; выбирать, избирать;
          βγάζω κάποιον βουλευτή — избирать (__кого-л.__) депутатом;
15) заключать, делать заключение; думать, полагать;
          βγάζω τό συμπέρασμα — делать вывод;
          τί βγάζεις από όσα σου είπα; — [phrase]что ты думаешь о том(__,__) что я тебе сказал?[/phrase];
16) вычислять, подсчитывать;
          κάμε πάλι τό λογαριασμό, δέν ταβγαλες σωστά! — [phrase]подсчитай снова, ты неправильно высчитал[/phrase];
17) разбирать, расшифровывать, разгадывать;
          δέν βγάζω τό γράψιμο (или τά γράμματα) του — [phrase]я не разбираю его почерка[/phrase];
18) вести, приводить;
          τό μονοπάτι μ' έβγαλε στό ποτάμι — [phrase]тропинка привела меня к реке[/phrase];
19) вести, провожать;
          βγάζω τά παιδιά περίπατο — водить детей на прогулку;
          βγάλε με ως τό δρόμο — [phrase]проводи меня до дороги[/phrase];
20) угощать;
21) кончать, заканчивать;
          βγάζω τή σχολή — заканчивать школу;
22) прожить, просуществовать; пережить;
          δέν θά βγάλει τή νύχτα — [phrase]ему не прожить и ночи[/phrase];
23) называть, давать имя, прозвище; [x:trans]называть, давать имя, давать прозвище[/x:trans]
          βγάζω κάποιου παρατσούκλι — давать (__кому-л.__) прозвище;
          πώς τό βγάλανε τό παιδί; — [phrase]как они назвали ребёнка?[/phrase];
24) вводить в моду;
25) уличать, изобличать;
          τόν έβγαλα ψεύτη — [phrase]я его изобличил во лжи[/phrase];
          ο θεός νά μέ βγάλει ψεύτη — [phrase]пусть я окажусь плохим пророком[/phrase];

===
          βγάζω γλώσσα — быть дерзким (на язык), держать себя дерзко, нагло;
          βγάζω μίζα — нагреть себе руки на чём-л.;
          βγάζω τήν τσίπα — становиться беззастенчивым;
          βγάζω όνομα — приобрести имя, известность; прослыть (кем-л.) ;
          βγάζω τό όνομα κάποιον — лишать доброго имени, позорить, дискредитировать кого-л.;
          βγάζω εισιτήρια — брать билеты;
          βγάζω τόν ανήφορο — брать подъём;
          βγάζω τό άχτι μου πάνω σέ κάποιον — вымещать, срывать свою злобу (__на ком-л.__) ;
          βγάζω στή δημοπρασία (στό σφυρί) — продавать с аукциона (с молотка) ;
          βγάζω στό λότο — разыгрывать (что-л.) в лотерею;
          βγάζω στά (или στή) φόρα — разоблачать при всех, публично;
          βγάζω τά άπλυτα κάποιου — раскрывать (__чьи-л.__) грязные дела;
          βγάζω τά απλυτά του στή φόρα — вывести (__кого-л.__) на чистую воду;
          βγάζω τά μάτια μου — а) портить (себе) зрение; б) причинять себе ущерб;
          βγάζω τό μάτι (τά μάτια) κάποιου — причинять (__кому-л.__) большой ущерб;
          τό μάτι σου έβγαλε; — [phrase]что плохого он тебе сделал?[/phrase];
          θά βγάλουν τά μάτια τους — [phrase]они друг другу глаза выцарапают[/phrase];
          βγάλτε τά μάτια σος — сами разбирайтесь в своих делах;
          τά βγάζω πέρα — справляться (с чём-л.) ;
          μόλις τά βγάζω πέρα — едва сводить концы с концами;
          όπου μάς βγάλει η άκρη — а) будь что будет; б) куда глаза глядят;
          βγάζω στή μέση — а) ставить на обсуждение; б) выдвигать новое утверждение;
          βγάζω κάτι απ' τή μέση — отодвигать (__что-л.__) ;
          βγάζω κάποιον απ' τή μέση — устранять, убирать, нейтрализовать (__кого-л.__) ;
          τόν έβγαλα απ' τήν καρδιά μου — [phrase]я вырвал его из своего сердца[/phrase];
          βγάλ' το απ' τό νού (или μυαλό, κεφάλι) σου — [phrase]выбрось это из головы; не надейся и не жди[/phrase];
          βγάζω τό λαρύγγι (или τό λαιμό, τά πνευμόνια) μου — кричать во всё горло, орать; драть глотку (прост.) ;
          έβγαλα τό λαρύγγι μου νά φωνάζω — [phrase]я надорвал глотку кричавши[/phrase];
          του 'βγάλε τά πόδια — у него гудели ноги (от ходьбы) ;
          βγάζει τά λόγια του μέ τήν τσιμπίδα — [phrase]он очень молчаливый; из него слова не вытянешь[/phrase];
          βγάζει οχτώ κοί τρώει δέκα — [phrase]он живёт не по средствам[/phrase];
          βγάζει καί από τή μύγα ξύγκι — а) [phrase]он очень скуп;[/phrase] б) [phrase]он жестокий эксплуататор[/phrase];
          μού έβγαλε τήν ψυχή (или τό θεό, τήν πίστη) (ανάποδα) — [phrase]он из меня всю душу вытянул[/phrase];
          έβγαλα τό σβέρκο μου νά τελειώσω... — [phrase]я измучился, пока не закончил...[/phrase];
          μού τό 'βγάλε απ' τή μύτη — [phrase]мне боком вышло его благодеяние[/phrase];
          τού βγάζω τό καπέλλο — [phrase]я преклоняюсь перед ним; я снимаю перед ним шляпу[/phrase];
          τόν έβγαλαν στό γαϊδουροπάζαρο — [phrase]его сделали посмешищем[/phrase];
          βγάλ' τόν κόρακα (или τόν περίδρομο, τό σκασμό) — перестань болтать;
          βγάλ' τή σκούφια σου καί βάρ' του — сперва на себя посмотри;
          δέν έβγαλε ουτε αχ или δέν πρόφτασε νά βγάλει αχ — [phrase]он и ахнуть не успел[/phrase];
          τού 'βγαλαν λάδι — [phrase]его сильно сжали[/phrase] , стиснули (в??? толпе) ;
          τού 'βγαλαν τό λάδι — [phrase]из него выжали все соки, его выжали как лимон[/phrase];
          τόν έβγαλαν (ένα) λάδι (или αθώο) — [phrase]его оправдали[/phrase], обелили;
          τούβγαλε τό τομάρι — [phrase]он его ободрал как липку[/phrase];
          έβγαλα τά μουλάρια — [phrase]меня сильно укачало[/phrase];
          έβγαλα τά συκώτια μου (или ταντερά μου) — [phrase]меня с души воротит[/phrase];
          τό γινάτι βγάζει μάτι — [phrase]упрямство до добра не доведёт[/phrase];
          βάζω άλλον νά βγάλει τά κάστανα απ' τή φωτιά — посл. заставлять другого таскать каштаны из огня; чужими руками жар загребать;
          βγάζω νερό μέ τό καλάθι — погов. [phrase]носить воду решетом; толочь воду в ступе[/phrase];
          απ' τό 'νο αφτί τά μπάζει κι' απ' τ' άλλο τά βγάζει — погов. [phrase]в одно ухо влетает, а в другое вылетает[/phrase];
          όποιος βγάνει καί δέν βάνει, γρήγορα τόν πάτο φτάνει — посл. [phrase]без расчёту жить - себя губить[/phrase]


внешние ссылки озвучка | ru.wiktionary | el.wiktionary | en.wiktionary | greek-language.gr |как на (ново)греческом будет слово вынимать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вытаскивать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вычерпывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово извлекать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово снимать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово удалять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово удалять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выводить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово стирать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выжимать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выдавливать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово копировать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово делать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово снимать копию? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово увольнять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово отстранять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово освобождать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово исключать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вывихнуть? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово производить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово создавать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выпускать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово давать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово порождать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово источать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выделять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выпускать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово зарабатывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово добывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово издавать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово произносить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово издавать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово публиковать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выпускать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выдвигать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово продвигать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово выбирать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово избирать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово заключать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово делать заключение? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово думать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово полагать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вычислять? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово подсчитывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово разбирать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово расшифровывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово разгадывать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вести? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово приводить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вести? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово провожать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово угощать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово кончать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово заканчивать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово прожить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово просуществовать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово пережить? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово называть? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово давать имя? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово давать прозвище? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово вводить в моду? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово уличать? — βγάζω
как на (ново)греческом будет слово изобличать? — βγάζω
как с (ново)греческого переводится слово βγάζω? — вынимать, вытаскивать, вычерпывать, извлекать, снимать, удалять, удалять, выводить, стирать, выжимать, выдавливать, копировать, делать, снимать копию, увольнять, отстранять, освобождать, исключать, вывихнуть, производить, создавать, выпускать, давать, порождать, источать, выделять, выпускать, зарабатывать, добывать, издавать, произносить, издавать, публиковать, выпускать, выдвигать, продвигать, выбирать, избирать, заключать, делать заключение, думать, полагать, вычислять, подсчитывать, разбирать, расшифровывать, разгадывать, вести, приводить, вести, провожать, угощать, кончать, заканчивать, прожить, просуществовать, пережить, называть, давать имя, давать прозвище, вводить в моду, уличать, изобличать


#(ново)греческий словарьαπονέμωχοροδιδάσκαλοςντερέμπεηςβενζινόκολλαέφαλσιςχαλκουργίααπόρριγμααναστενάζωεγκάθειρξημπουχίζωθανάτωσηκηρίοντερτσίνανιχιλιστικόςανδράδελφημετωπικότηταμανάλικουρείοσυμμαζευτόςκαλοδιοίκητοςκόρυμβος


Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωпереводы с персидского языка, литовский словарь, шведско-русский словарь, сборка мебели в Москве