έχω

формы словаβ
έχω
(παρατ. είχα, αόρ. έσχον) 1. 1) в разн. знач. иметь;
          ~ σπίτι (δλογο, μαγαζί) — иметь дом (лошадь, магазин) ;
          ~ πολλούς φίλους — иметь много друзей;
          ~ δυό παιδιά — иметь двоих детей;
          δέν ~ τίποτα — ничего не иметь;
          δέν ~ει ποτέ του χρήματα πάνω του — [phrase]он никогда не имеет при себе денег[/phrase];
          ~ χρέη — иметь долги;
          ~ γερά δόντια — иметь крепкие зубы;
          ~ ωραία φωνή — обладать прекрасным голосом;
          ~ ισχυρή μνήμη — иметь крепкую память;
          ~ δικαίωμα (τή δυνατότητα) — иметь право (возможность) ;
          ~ μεγάλη επιθυμία — иметь большое желание, сильно желать;
          ~ μεγάλη σημασία — иметь большое значение;
          ~ υπόληψη (εκτίμηση) — пользоваться хорошей репутацией (уважением) ;
          ~ πείρα — иметь опыт;
          ~ στή διάθεση μου — иметь в своём распоряжении, располагать (кем-чем-л.) ;
          δέν ~ καιρό — [phrase]у меня нет времени, мне некогда[/phrase];
          δέν ~ όρεξη (διάθεση) — не иметь аппетита (настроения) ;
          ~ει ομορφιά — [phrase]он красив[/phrase];
          ~ει λεβεντιά — [phrase]он молодец[/phrase];
          ασχημιά πού τήν ~ει! — [phrase]разве он не красив?!, чем он плох?![/phrase];
          ~ουμε μουσαφιρέους (или μουσαφίρηδες) — [phrase]у нас сегодня гости[/phrase];
          ~ουμε άνοιξη — [phrase]у нас весна[/phrase];
          ~ουμε δημοκρατία — [phrase]у нас демократический строй[/phrase];

2) держать, оставлять;
          ~ ανοικτά τά παράθυρα — держать окна открытыми;

3) держать, содержать (где-л.);
          τόν ~ουν (στή) φυλακή (или μέσα) — [phrase]его содержат в тюрьме[/phrase];

4) стоить;
          πόσο ~ει; — [phrase]сколько стоит?[/phrase];

5) считать, полагать;
          τόν ~ουν γιά πλούσιο (τρελλό) — [phrase]его считают богатым [/phrase] (сумасшедшим) ;
          τόν ~ουν χαμένο — [phrase]его считают погибшим[/phrase];
          δέν σ'εχω άξιο νά τό κάμεις — [phrase]я не думаю(__,__) что ты способен на это[/phrase];
          τόν ~ σάν πατέρα — [phrase]я считаю его своим отцом[/phrase];
          δέν σ' έχω άνθρωπο, άν δέν τό κάμεις — [phrase]ты будешь последним человеком, если не сделаешь этого[/phrase];
          δέν σοΟ τωχα νά είσαι τόσο ζηλιάρης — [phrase]я не думал(__,__) что ты такой ревнивый[/phrase];
          τό ~ ντροπή μου — [phrase]мне стыдно за себя[/phrase];
          τό ~ τιμή μου πού... — [phrase]я горжусь тем(__,__) что...[/phrase];
          καλλίτερα ~ νά... — [phrase]я предпочитаю..., лучше...[/phrase];

6) страдать, быть больным (чём-л.);
          ~ πνευμονία (φθίση, πυρετό, βήχα) — [phrase]у меня воспаление лёгких [/phrase] (туберкулёз, жар, кашель) ;

7) заключать в себе;
          δέν ~ει τίποτε μέσα — быть пустым;
          τό μπουκάλι δέν ~ει πλέον τίποτε — [phrase]в бутылке больше ничего нет[/phrase];

8) носить (усы и т. п.);
          ~ γένεια — носить бороду;

9) (о времени, большей частью не переводится) :
          ~ει χρόνια στην Αμερική — [phrase]он уже три года живёт в Америке[/phrase];
          ~ει ώρα πού έφυγε — [phrase]он уже давно ушёл[/phrase];
          ~ καιρό νά... — [phrase]я уже давно не...[/phrase];
          ~ καιρό νά φάω κρέας — [phrase]я давно не ел мяса[/phrase];
          ~ει δυό μέρες νά φάει — [phrase]он уже два дня ничего не ел[/phrase];
          ~ ενα χρόνο νά τόν δώ — [phrase]уже год, как я его не видел[/phrase];

10) (в сочетании с суш., обозначает действие или состояние по значению данного сущ.) :
          ~ χρέος — [phrase]я должен, я обязан[/phrase];
          ~ χρείαν — нуждаться;
          ~ πένθος — быть в трауре, носить траур;
          — τή γνώμη — иметь мнение, полагать, думать;
          ~ τή δύναμη — быть в состоянии, мочь;

          ~ τρεχάματα — суетиться, хлопотать;

===
          ~ έξ ακοής — знать понаслышке;
          ~ υπόψη (υπ' Βψιν) — иметь в виду;
          — ουμε υπ' όψιν... — имеется в виду;
          ~ τήν τιμή... — иметь честь...;
          δέν ~ τήν τιμή νά γνορίζω... — [phrase]не имею чести знать...[/phrase];
          ~ τό λόγο — [phrase]моя очередь выступать, прошу слова[/phrase];
          τό λόγο;ί~ει... — [phrase]слово имеет..., слово предоставляется...[/phrase];
          τά ~ καλά (κακά) μέ... — быть в хороших (плохих) отношениях с...;
          ~ καίγω νά κάνω σ' αυτή τή δουλειά — [phrase]я тоже участвую в этом? деле, ???и я заинтересован в этом деле[/phrase];
          δέν ~ καμιάν αντίρρηση — не иметь ничего против;
          δέν ~ ιδέα (или είδηση) — не иметь никакого представления, ничего не знать;
          δέν ~ει καθόλου μυαλό — [phrase]у него голова совсем не работает[/phrase];
          δέν τό χει γιά τίποτα νά... — [phrase]ему ничего не стоит..., он может запросто..., он способен на...[/phrase];
          δέν τόν ~ σέ υπόληψη — [phrase]я его не уважаю[/phrase];
          τήν -~ άσχημα — [phrase]плохи мой дела[/phrase];
          τό ~ σέ καλό (κακό) — [phrase]для меня это хорошее (плохое) предзнаменование[/phrase];
          ~ κάτι νά σοδ πω — [phrase]я хочу кое-что тебе сказать[/phrase];
          ~ τά μάτια μου (δεκα)τέσσερα — а) не спускать глаз (с кого-л.), присматривать как следует (за кем-л.); б) смотреть в оба;
          ποδ είχες τά μάτια σου καί δέν τόν είδες — [phrase]куда смотрели твои глаза(__,__) что ты не видел его[/phrase];
          τόν ~ σάν τά μάτια μου — [phrase]я им очень дорожу[/phrase];
          δέν ~ μάτια νά τόν δώ — [phrase]я не могу его видеть[/phrase];
          ~ τή συνήθεια — иметь обыкновение;
          ~ σχέση — иметь отношение;
          ~ τά νεύρα μου — нервничать, быть в раздражённом состоянии;
          ~ την πλώρη μου κατά τόν κάβο — [phrase]держать курс на мыс[/phrase];
          ~ κάποιον μή στάξει καί μη βρέξει — носить (__кого-л.__) на руках;
          ~ σκοπό νά... — намереваться, иметь целью...;
          ~ στό νου μου — ила ~ κατά νοδν — иметь на уме, собираться, намереваться;
          ~ τό νού μου — а) обращать внимание; б) быть бдительным, осмотрительным;
          ~ει τό νού του πάντα στις γυναίκες — [phrase]у него вечно женщины на уме[/phrase];
          -ε τό νού σου στό φαΐ — [phrase]посмотри за едой [/phrase] (которая варится, жарится) ;
          τά ~ σωστά или τά ~ τετρακόσια — а) быть семи пядей во лбу; б) быть в здравом уме;
          τά ~ μέ κάποιον — а) питать вражду к кому-л.; б) завязывать любовную связь с кем-л.;
          τά ~ μέ τόν Γιάννη — [phrase]мы в плохих отношениях с Янисом[/phrase];
          τά ~ ψήσει — завязывать любовные связи;
          τόν ~ει μέ τό μέρος του — [phrase]он обеспечил себе его поддержку[/phrase];
          τόν '- στό χέρι — [phrase]я его держу в руках, он у меня в руках[/phrase];
          μας είχε τραπέζι — [phrase]он устроил для нас обед[/phrase];
          έχετε τήν καλωσύνη... — [phrase]будьте добры (любезны)...[/phrase];
          ~ετε γεια! — [phrase]будьте здоровы!, до свидания![/phrase];
          έτσι τό '-ουμε — [phrase]у нас так, такой у нас обычай[/phrase];
          τί ~εις; — [phrase]что с тобой?[/phrase];
          τί —ουμε; — [phrase]что нового?[/phrase];
          τί 'χαμέ τί χάσαμε — [phrase]нам нечего было терять[/phrase];
          ~ε χάρη πού... — [phrase]благодари бога(__,__) что ...[/phrase];
          νά 'χεις χάρη του πατέρα σου ειδεμή... — [phrase]благодари своего отца, иначе...[/phrase];
          ~ει τά ροδχα της — [phrase]у неё менструация[/phrase];
          ~ει τά ρούχα του или ~ει τά φεγγαριάτικά του — [phrase]у него припадок[/phrase];
          τό ~ει τό σκαρί του — [phrase]у него такая натура[/phrase];
          τά ~ χαμένα — [phrase]я не знаю(__,__) что делать[/phrase];
          ~ει τά χρονάκια του — [phrase]он не такой уж молодой[/phrase];
          από δώ τόν είχα, άπό κει τόν είχα, τόν κατάφερα — [phrase]я его кое-как уговорил[/phrase];
          άς τά κλαίει, πού τά χει — его убыτοκ, ему и плакать;
          καλώς ~όντων των πραγμάτων — [phrase]если всё будет хорошо, если ничего не случится[/phrase];
          κάλλιο (или καλύτερα) τό χω... παρά... или καλλιά χω... παρά.. . или έχω καλλίτερα νά... παρά... — лучше... чем...;
          ούκ άν λάβεις παρά τού μή ~οντος — погов. [phrase]с голыша не возьмёшь ни шиша[/phrase];
          τί ~εις, Γιάννη; τί χα πάντα — погов. [phrase]каким ты был, таким и остался[/phrase];
          οποίος ~ει παπούτσια, χτυπάει τά τακούνια — посл. [phrase]у кого есть ботинки, тот и топает каблуками; кто платит деньги, тот и заказывает музыку[/phrase];
          έμεϊς ψωμί δέν ~ουμε καί λάχανο αγοράζουμε — посл. [phrase]хлеба нет, а капусту покупаем; ест орехи, а на зипуне прорехи[/phrase];
          οποίος —ει πολύ πιπέρι βάζει καί στά λάχανα — погов. [phrase]у богатого и по бороде масло течёт; не знает, куда девать (что-л.), с жиру бесится[/phrase];

2. άμετ. 1) чувствовать соб)5;
          πώς ~ετε στην υγεία σας; — [phrase]как ваше здоровье?[/phrase];

2) άπρόσ. есть, имеется;
          δέν ~ει ψωμί στό σπίτι — [phrase]в доме нет хлеба[/phrase];
          δέν ~ει πλέον — [phrase]больше нет, не имеется[/phrase];
          ~ει κουνέλια έδω — [phrase]здесь есть кролики[/phrase];
          επάνω στό τραπέζι ~ει ενα κανάτι νερό — [phrase]на столе стоит графин с водой[/phrase];
          σήμερα ~ει βροχή (κρύο, λάσπη, αέρα) — [phrase]сегодня дождь [/phrase] (холод, грязь, ветер) ;
          αΰριο θά ~ει ωραία ήμερα — [phrase]завтра будет хороший день[/phrase];
          ~ει καλώς — хорошо;
          —ει χορό απόψε — [phrase]у нас сегодня вечер[/phrase], бал;
          δέν έχει πιά γκρίνιες — [phrase]никто больше не ноет, не хнычет[/phrase];

3. (вспомогательный гл. для образования перфектной формы) :
          ~ γράψει, или ~ γραμμένο — [phrase]я уже написал[/phrase];
          είχα γραφθεί — [phrase]я уже записался[/phrase];

4. (с зависимым наклонением обозначает долженствование) :
          ~ νά γράψω (νά πλύνω) — [phrase]я должен написать, [/phrase] (постирать) ;
          ~ νά κάνω μέ... — [phrase]я должен иметь дело...[/phrase];
          — νά πάρω εκατό δραχμές — [phrase]мне причитается сто драхм[/phrase];
          δέν —εις νά πας πουθενά — [phrase]ты отсюда не должен никуда уходить[/phrase];

===
          πόσο ~???ει ό μήνας; — [phrase]какое сегодня число?[/phrase];
          ~???ει δέν ~???ει — [phrase]как бы то ни было, так или иначе[/phrase];
          είχε δέν είχε τό έκαμε — [phrase]он всё-таки это сделал[/phrase];
          δέν ~???ει νά κάνει — [phrase]не имеет значения[/phrase];
          ούτως ~???ει τό πράγμα — [phrase]вот так обстоит дело[/phrase];
          δέν ~??? πού (или πουθενά) νά... — мне??? некуда...;
          δέν ~??? πού νά βάλω τά πράγματα μου — мне некуда положить вещи;
          δέν ~??? πουθενά νά πάω — мне некуда пойти;#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово иметь? — έχω
как на (ново)греческом будет слово держать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово оставлять? — έχω
как на (ново)греческом будет слово держать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово содержать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово стоить? — έχω
как на (ново)греческом будет слово считать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово полагать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово страдать? — έχω
как на (ново)греческом будет слово быть больным? — έχω
как на (ново)греческом будет слово заключать в себе? — έχω
как на (ново)греческом будет слово носить? — έχω
как на (ново)греческом будет слово чувствовать соб)5? — έχω
как на (ново)греческом будет слово есть? — έχω
как на (ново)греческом будет слово имеется? — έχω
как с (ново)греческого переводится слово έχω? — иметь, держать, оставлять, держать, содержать, стоить, считать, полагать, страдать, быть больным, заключать в себе, носить, чувствовать соб)5, есть, имеется


βυζούεξηντατρίχηςμορσικόςτίγκαπισσοτήραςεξετράφηναφιλαρχίαευταξίακαφετιάτοιουτοτρόπωςβρόχιγυναικόπαιδατέλειωμααναλαμπήεκείθενεςυπερπλήρωσηλαγοκοίμητοςανθελιγμόςφιλομάθειαανάβωδαγκώνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit