Новогреческий словарь


σέ

σέ
I (σ' перед гласными; с артиклем пишется слитно: στήν, στόν, στούς и т. п.) πρόθ. I μέ αιτιατ. 1) (при обознач. направления действия, движения) в, к; на;
          πάμε στό καφενείο — [phrase]пошли в кафе[/phrase];
          τά παράθυρα τού δωματίου μου βλέπουν στόν κήπο — [phrase]окна моей комнаты выходят в сад[/phrase];
          δέν εγύρισε τά μάτια τής σέ μένα — [phrase]она не взглянула на меня[/phrase];
          πήγε στόν πεθερό του — [phrase]он пошёл к тестю[/phrase];
          πηγαίνω στό σπίτι — [phrase]я иду домой[/phrase];
          σκαρφαλώνω στό βουνό — взбираться на гору;
2) (при обознач. места) в; на; за; по; под;
          φυτεύω πατάτες στό περιβόλι — сажать картофель в огороде;
          μένω στήν λεωφόρο Συγγρού — [phrase]я живу на проспекте Сингру[/phrase];
          κάθομαι στό τραπέζι — сидеть за столом;
          σέ όλον τόν κόσμο — по всему свету, во всём мире, везде;
          σέ όλον τόν κόσμο είναι γνωστό... — [phrase]всему миру известно...[/phrase];
          κάνω βόλτα στην πόλη — гулять по городу;
          ήταν ξαπλωμένος σ' ένα δέντρο — [phrase]он лежал под деревом[/phrase];
          η γή στριφογυρίζει στά πόδια μου — [phrase]у меня земля уходит из-под пог[/phrase];
3) (при обознач. расстояния между чем-л.) до;
          από τό ένα πεζοδρόμιο στό άλλο — [phrase]от одного тротуара до другого[/phrase];
          από τήν μιά πόλη στήν άλλη — [phrase]от одного города до другого[/phrase];
4) (при обознач. времени, периода, срока) в; через;
          στά χίλια εννεακόσια εβδομήντα εξι — [phrase]в тысяча девятьсот семьдесят шестом году[/phrase];
          στίς τρεις τό πρωΐ — [phrase]в три часа утра[/phrase];
          στά νιάτα (γηρατειά) μου — в юности (старости) ;
          στον καιρό του — в своё время;
          σέ λίγο — скоро;
          σέ μισή ώρα — через полчаса;
          σέ δέκα μέρες — через десять дней;
          στίς πέντε τού Γενάρη — [phrase]пятого января[/phrase];
5) (при обознач. стоимости) за; на;
          τρία στή δραχμή — [phrase]три штуки на одну драхму[/phrase];
6) (при обознач. способа оплаты) :
          πληρώθηκα σέ δολλάρια — [phrase]мне заплатили долларами[/phrase];
          πληρώνω σέ χρήμα (είδος) — платить деньгами (натурой) ;
7) (при обознач. области, сферы проявления признака, свойства, а тж. области какого-л. действия) в; по;
          είναι μάστορης στό τάβλι — [phrase]он большой мастер игры в тавли[/phrase];
          στά καλαμπούρια δέν τόν παραβγαίνει κανείς — [phrase]в каламбурах ему нет равных[/phrase];
          στό μπόϊ είναι πιό κοντός απ' όλους — [phrase]он меньше всех ростом[/phrase];
          καλλίτερος σέ ποιότητα — лучший по качеству;
          είναι ξακουσμένη στήν ομορφιά — [phrase]она известна своей красотой[/phrase];
          είναι γιατρός στό επάγγελμα — [phrase]он врач по профессии[/phrase];
          οι στρατιώτες ασκούνται στή σκοποβολή — [phrase]солдаты упражняются в стрельбе[/phrase];
          βρίσκομαι στήν εξουσία — стоять у власти;
8) (при сопоставлении) в; по;
          αυτό είναι ανώτερο στήν αξία — [phrase]это дороже[/phrase];
          σέ τί είσαι καλύτερος από μένα; — [phrase]чем ты лучше меня?[/phrase];
          είμαι μεγαλύτερος στά χρόνια από σένα — [phrase]по годам я старше тебя[/phrase];
9) (при обознач. деления на части) на; в;
          χωρίζω σέ ίσα μέρη (στά εφτά) — делить на равные части (на семь) ;
          σχίζομαι σέ δυό — расколоться пополам;
          σπάζω σέ τρία κομμάτια — разбиваться на три части;
10) (при обознач. состояния или перехода в какое-л. состояние) в;
          στήν ακμή — в расцвете сил;
          στόν ύπνο μου — во сне;
          μετατρέπω σέ ερείπια — превращать в развалины;
11) (при указании на форму) в;
          δράμα σέ στίχους — драма в стихах;
          κωμωδία σέ τρεις πράξεις — комедия в трёх действиях;
12) (при обознач. целии) на;
          τόν έχω καλέσει σέ γεύμα — [phrase]я его пригласил на обед[/phrase];
          πηγαίνω σέ κυνήγι — [phrase]иду на охоту[/phrase];
13) (при обознач. образа действия):
           αρρώστησε στά καλά — [phrase] он тяжело заболел;[/phrase]
          ερωτεύομαι στά σωστά — влюбиться не на шутку;
          στά γεμάτα — интенсивно;
          βρέχει στά γεμάτα — [phrase]дождь зарядил[/phrase];
          τελειώνω τή δουλειά στά πεταχτά — кончать работу очень быстро;
          κλαίω στά ψέματα — притворяться плачущим, плакать понарошку;
14) (при обознач. орудия и средства действия) :
          μέ πέθανε στή φλυαρία — [phrase]она меня уморила своей болтовнёй:[/phrase]
          τόν τσάκισαν στό ξύλο — [phrase]его сильно избили палками[/phrase];
15) (при обознач. объединения, слияния) в;
          ένωσαν δυό δήμους σ' έναν — [phrase]объединили два дима в один[/phrase];
16) (при обознач. превращения, перевода) :
          μεταφράζω από τά ελληνικά στά ρωσσικά — переводить с греческого на русский;
          ο ποιητής μετατράπηκε σέ μεταφραστή — [phrase]поэт стал переводчиком[/phrase];
          μετέτρεψα τό δολλάρια σέ δραχμές — [phrase]я обменял доллары на драхмы[/phrase];
17) (при обращении) к, в;
          απευθύνομαι στον υπουργό (στό υπουργείο) — обращаться к министру (в министерство) ;
18) (при указании на источник) у;
          ράβω στόν ράφτη — шить у портного;
19) (при выражении пожелания) :
          στό καλό! — [phrase]счастливо!, счастливого пути![/phrase];
          στήν υγεία σας! — [phrase]за ваше здоровье![/phrase];
20) (при приказе, команде) :
          στ' άρματα! — или στά όπλα! — [phrase]к оружию!, в ружьё![/phrase];
          στίς θέσεις! — [phrase]по местам![/phrase];
21) (о клятвах) :
          σας ορκίζομαι στά μάτια μου! — [phrase]чтоб мне белого света не видеть![/phrase];
          σας ορκίζομαι στήν ψυχή τής μάννας μου! — [phrase]клянусь памятью своей матери![/phrase];

===
          δέν φταίω σέ τίποτα — [phrase]я ни в чём не виноват[/phrase];
          σέ τί μού χρησιμεύει αυτό; — [phrase]какая мне польза от этого?[/phrase];
          στ' αστεία или στά χωρατά — в шутку;
          από καιρό σέ καιρό — временами;
          τό έχω σέ καλό (κακό) νά... — считать хорошей (плохой) приметой;
          τό έχω σέ ντροπή νά... — считать неудобным для себя, стесняться...;
          τό έχει σέ ντροπή νά πηγαίνει περίπατο μόνη της — [phrase]она стесняется гулять одна[/phrase];
          νά μού (τού, τής κ.λ.π.) βγεί αυτό σέ καλό (κακό) — [phrase]заканчиваться, оборачиваться хорошо (плохо) для меня [/phrase] (тебя, его и т. д.) ;
          πολύ γελάσαμε σέ καλό δέν θά μας βγει — [phrase]много смеяться - не к добру для нас[/phrase];

II. μέ γεν. 1) (при обознач. лица, с которым имеют дело) у; к;
          δουλεύω στον θείου μου — [phrase]я работаю у дяди[/phrase];
          πάω στον ράφτη — [phrase]иду к портному[/phrase];
2) (при обознач. места) у;
          πόλεμος στού Λάλα — [phrase]бой у деревни Лала[/phrase]


внешние ссылки озвучка | ru.wiktionary | el.wiktionary | en.wiktionary | greek-language.gr |как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово к? — σέ
как на (ново)греческом будет слово на? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово на? — σέ
как на (ново)греческом будет слово за? — σέ
как на (ново)греческом будет слово по? — σέ
как на (ново)греческом будет слово под? — σέ
как на (ново)греческом будет слово до? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово через? — σέ
как на (ново)греческом будет слово за? — σέ
как на (ново)греческом будет слово на? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово по? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово по? — σέ
как на (ново)греческом будет слово на? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово на? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово к? — σέ
как на (ново)греческом будет слово в? — σέ
как на (ново)греческом будет слово у? — σέ
как на (ново)греческом будет слово у? — σέ
как на (ново)греческом будет слово к? — σέ
как на (ново)греческом будет слово у? — σέ
как с (ново)греческого переводится слово σέ? — в, к, на, в, на, за, по, под, до, в, через, за, на, в, по, в, по, на, в, в, в, на, в, к, в, у, у, к, у


#(ново)греческий словарьεντομολογικόςεκτραχηλίζομαιεξέλκωσηπροανάκρουσμαξεθεμελιώνωανορωτώτροφοδότησηαβάστακτοςκαραβοτσακισμένοςλαλαγκόψωμοπαράνυμφοςχαλκοτυπικόςκαλοφαγάςεξιλεωτικόςγαλεάγραγνωσιμάχοςαντιφέγγισμακροκωτόςχλωροφόρμιοκουφιοκέφαλοςγαυρίαμα


Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωпереводы с персидского языка, литовский словарь, шведско-русский словарь, сборка мебели в Москве